Research in Cognitive Science

Wydział Psychologii i Kognitywistyki


Poziom studiów: drugiego stopnia
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
Język zajęć: angielski
Tytuł zawodowy: magister
Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Rekrutacja na kierunek

Informacje o terminach rejestracji obowiązujących na tym kierunku podane zostaną w terminie późniejszym.

Szczegółowe zasady rekrutacji

Postępowanie kwalifikacyjne

dla absolwentów studiów wyższych

Elementy postępowania kwalifikacyjnego Wymagane
minimum
Maks.
punktów
Waga
elementu
Maks.
wynik
1) ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych - 5 5 25
2) projekt 3 5 9 45
3) list motywacyjny 3 5 6 30
Liczba punktów możliwa do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym 100

Ad 2. Dodatkowe informacje:

Kandydat składa projekt pracy magisterskiej w postaci ramowego konspektu, ze wskazaniem i zgodą potencjalnego opiekuna pracy, w podanym terminie.

Uzyskanie mniej niż 3 punktów za projekt pracy magisterskiej skutkuje negatywną oceną projektu i nieprzyjęciem na studia – bez względu na uzyskaną liczbę punktów za ocenę na dyplomie ukończenia studiów wyższych i list motywacyjny.

Niezłożenie projektu pracy magisterskiej skutkuje nieprzyjęciem na studia – bez względu na uzyskaną liczbę punktów za ocenę na dyplomie ukończenia studiów wyższych i list motywacyjny.

Projekt pracy magisterskiej powinien zawierać proponowany tytuł pracy oraz zgodę promotora i składać się co najmniej z trzech podstawowych części:

 1. rozszerzonego abstraktu (1-3 strony A4),
 2. konspektu pracy (około 1 strona A4),
 3. bibliografii w formacie APA7 (1-2 strony A4).

 W abstrakcie powinny być zawarte następujące informacje:

 1. cel pracy i odniesienie do aktualnego stanu wiedzy w dziedzinie problemu,
 2. hipotezy (jeśli takie są) wraz z ich uzasadnieniem,
 3. proponowana metodologia (np. dla badań empirycznych: plan badania, grupa badawcza, planowane narzędzia i metody),
 4. harmonogram planowanych działań (w odniesieniu do konspektu),
 5. analiza potencjalnych ryzyk i sposobów ich minimalizacji.

Konspekt powinien być dopełnieniem abstraktu przyszłej pracy magisterskiej (tytuły rozdziałów wraz z krótkim opisem ich treści) i powinien jasno z niego wynikać.

 

Ad 3. Dodatkowe informacje:

Uzyskanie mniej niż 3 punktów za list motywacyjny skutkuje negatywną oceną listu motywacyjnego i nieprzyjęciem na studia – bez względu na uzyskaną liczbę punktów za ocenę na dyplomie ukończenia studiów wyższych i projekt pracy magisterskiej.

Niezłożenie listu motywacyjnego skutkuje nieprzyjęciem na studia – bez względu na uzyskaną liczbę punktów za ocenę na dyplomie ukończenia studiów wyższych i projekt pracy magisterskiej.

W liście motywacyjnym ważne jest szczegółowe opisanie osobistych oczekiwań, celów zawodowych i akademickich oraz motywacji, która doprowadziła do wyboru tej dziedziny. Kandydat powinien podkreślić, w jaki sposób jego dotychczasowe doświadczenia i zainteresowania naukowe odnoszą się do kognitywistyki oraz jakie aspiracje ma w zakresie przygotowania swojej pracy magisterskiej. Warto również wspomnieć o konkretnych umiejętnościach lub osiągnięciach, które mogą wyróżniać kandydata spośród innych oraz jak planuje wykorzystać zdobytą wiedzę po ukończeniu studiów.

Schemat postępowania kwalifikacyjnego

1. Utworzenie konta

Kandydat zakłada indywidualne konto w Systemie Internetowej Rekrutacji podając niezbędne dane osobowe. Późniejsze operacje związane z rekrutacją mogą być dokonywane jedynie po zalogowaniu na utworzone konto. Wszelkie kroki podjęte przez kandydata po zalogowaniu się w systemie są zapisywane i archiwizowane. Kandydat jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy hasła dostępu do swojego konta.

2. Dokonanie zapisu na kierunek

Kandydat wybiera kierunek/specjalność oraz rodzaj studiów. Zaleca się, aby kandydat zapoznał się dokładnie z zasadami rekrutacji obowiązującymi na danym kierunku oraz z harmonogramem rekrutacji.

3. Opłacenie zapisu

Kandydat wnosi opłatę za przeprowadzenie rekrutacji na studia na wybranych przez siebie kierunkach/specjalnościach studiów. Nieopłacenie zapisu na danym kierunku jest jednoznaczne z niedopuszczeniem do postępowania kwalifikacyjnego na tym kierunku. Wysokość opłaty rekrutacyjnej wynosi 85 zł.

4. Załączenie dokumentów uzyskanych za granicą

Kandydat z dokumentami uzyskanymi za granicą załącza skany tych dokumentów w celu ich weryfikacji.

5. Uzupełnienie informacji o dyplomie

Kandydat wprowadza informacje o dyplomie: ocena na dyplomie, data wydania dyplomu oraz numer dyplomu.

6. Załączenie pliku ze zdjęciem

Kandydat załącza plik ze zdjęciem o wysokiej rozdzielczości, które będzie wykorzystywane przy generowaniu ankiety osobowej. Zdjęcie kandydata przyjętego na studia posłuży również do wydruku legitymacji studenckiej.

Uwaga: brak załadowanego zdjęcia uniemożliwi wygenerowanie ankiety osobowej!

7. Złożenie kompletu wymaganych dokumentów

Kandydat, po dokonaniu i opłaceniu zapisu, zobowiązany jest do złożenia, w określonym terminie, kompletu wymaganych dokumentów.

8. Ostateczne wyniki postępowania kwalifikacyjnego

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego zostaną podane w Systemie Internetowej Rekrutacji. Po zalogowaniu kandydat uzyska informacje o przyjęciu bądź odmowie przyjęcia na studia.

Wykaz dokumentów

Komplet dokumentów

 • plik ze zdjęciem kandydata (do wygenerowania ankiety osobowej)
 • skan dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • projekt
 • list motywacyjny

Przygotowanie dokumentów

Kandydaci podczas procesu rekrutacji na studia nie składają żadnych dokumentów w wersji fizycznej (papierowej).

Każdy z wymaganych dokumentów należy zeskanować do osobnego pliku w formacie PDF. Dokument (np. świadectwo lub dyplom), który ma więcej niż jedną stronę, powinien zostać zeskanowany do jednego, wielostronicowego pliku PDF.

Skanowanie dokumentów można przeprowadzić samodzielnie z użyciem skanera lub z wykorzystaniem przeznaczonych do tego aplikacji na urządzenia z systemem Android lub iOS. Usługa skanowania dokumentów dostępna jest również w większości punktów ksero.

Poświadczanie dokumentów

Poświadczanie dokumentów jest procesem, w którym pracownik Uczelni potwierdza zgodność załączonych skanów dokumentów z ich oryginalną (papierową) wersją. Poświadczenie dokumentów dokonywane jest w Biurze Obsługi Studentów na Wydziale z początkiem roku akademickiego i polega na przedłożeniu do wglądu oryginałów dokumentów.

Dokumenty uzyskane za granicą

Kandydaci z dokumentami uzyskanymi za granicą dostarczają również:

 • skan zagranicznego dokumentu zalegalizowanego albo opatrzonego apostille uprawniającego do podjęcia studiów wyższych w kraju wydania dokumentu
 • skan tłumaczenia dokumentu na język, w którym prowadzone są studia podejmowane przez kandydata, wykonanego przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przez Ministerstwo Sprawiedliwości RP albo poświadczonego przez konsula RP urzędującego w państwie, w którym został wydany dokument
 • skan zaświadczenia o uznaniu zagranicznego świadectwa za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości wydane przez właściwego Kuratora Oświaty – w przypadku, gdy zagraniczne świadectwo nie podlega uznaniu z mocy prawa lub na podstawie umów międzynarodowych za dokument uprawniający do podjęcia studiów wyższych w Polsce
 • skan dokumentu potwierdzającego uprawnienie do podjęcia studiów bez odpłatności – w przypadku cudzoziemców, których to dotyczy

System Internetowej Rekrutacji 2025/2026