Deklaracja dostępności

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: System Internetowej Rekrutacji 2025/2026 (https://rekrutacja.amu.edu.pl/).

Data publikacji strony internetowej:

Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • nie wszystkie elementy interaktywne mają zapewniony odpowiednio wysoki kontrast
 • niektóre treści nie są łatwo dostępne dla czytników ekranowych - w szczególności treści wyświetlane po rozwinięciu lub ładowane dynamicznie
 • niektóre treści nietekstowe (np. ikony) nie posiadają tekstu alternatywnego
 • zalogowany użytkownik nie ma informacji o upływającym limicie czasu do automatycznego wylogowania

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Centrum Marketingu UAM (email: dostepnosc@amu.edu.pl). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Collegium Minus

Adres: ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań

Opis: W pobliżu bocznego wejścia do obiektu znajdują się 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami, są to miejsca na parkingu wewnętrznym UAM: pierwsze miejsce znajduje się ok. 2 m od wejścia (bocznego), drugie miejsce znajduje się ok. 20m od wejścia (bocznego).

Dodatkowo, na ul. Wieniawskiego znajduje się jedno miejsce parkingowe, ale teren nie należy do UAM, odległość ok. 50 m.

Wejście główne do budynku:

 • posiada wyłącznie schody, bez poręczy, bez pochylni i bez podnośnika,
 • nie posiada drzwi automatycznie otwieranych,
 • (wejście boczne do budynku posiada drzwi automatycznie otwierane oraz jest z tzw. poziomu zerowego).

Wejście do budynku od strony dziedzińca wewnętrznego posiada:

 • Drzwi automatycznie otwierane,
 • Schody wyposażone w poręcz zamieszczoną po jednej stronie,
 • Z wejścia do budynku można dostać się windą wyposażoną w p,rzyciski z alfabetem Braille’a, która obsługuje wszystkie kondygnacje, jednak obejmuje tylko jeden segment budynku (z gabinetami JM Rektora, Prorektorów oraz kluczowych działów administracji centralnej).

Wewnątrz budynku:

 • znajdują się schody wyposażone w poręcze po obu stronach,
 • znajduje się 1 toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami usytuowana od strony parkingu.

System informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi obejmuje: pętle induktofoniczne dla osób z niepełnosprawnością słuchu zainstalowane w sali nr XVII. W ciągu dwóch lat zostaną zainstalowane przy drzwiach pomieszczeń tabliczki z pismem Braille’a i informacjami w kodach QR.

Do obiektu można wejść z psem asystującym bez ograniczeń (na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

Pozostałe budynki UAM

Informacje o dostępności architektonicznej pozostałych budynków Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu można znaleźć w deklaracji dostępności głównego serwisu UAM.

System Internetowej Rekrutacji 2025/2026