Międzydziedzinowe Studia Indywidualne

Międzydziedzinowe Studia Indywidualne


Poziom studiów: drugiego stopnia
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
Język zajęć: polski
Tytuł zawodowy: magister
Profil kształcenia: ogólnoakademicki/praktyczny

W trybie tych studiów kandydaci przyjmowani są na następujące kierunki studiów: Archeologia; Administracja; Bałkanistyka; Bezpieczeństwo narodowe; Dialog i doradztwo społeczne; Dziennikarstwo i komunikacja społeczna; Etnolingwistyka; Etnolingwistyka specjalność bałtologia; Etnologia; Filmoznawstwo i kultura mediów; Filologia angielska; Filologia polska; Filologia klasyczna; Filologia wschodniosłowiańska specjalność filologia rosyjska; Filologia wschodniosłowiańska specjalność filologia ukraińska; Filologia germańska; Filologia hiszpańska; Filologia koreańska; Filologia francuska; Filologia włoska; Filozofia; Geoslawistyka; Hebraistyka; Historia; Historia sztuki; Japonistyka; Językoznawstwo i zarządzanie informacją; Komunikacja wizerunkowo-mediacyjna; Kulturoznawstwo; Kulturoznawstwo specjalność komunikacja międzykulturowa (studia w języku angielskim); Lingwistyka stosowana (język angielski z niemieckim); Lingwistyka stosowana (język niemiecki z angielskim); Literatura powszechna; Media interaktywne i widowiska; Muzykologia; Nowe media w komunikacji; Pedagogika specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca z rodziną; Pedagogika specjalność poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna; Pedagogika specjalność resocjalizacja z elementami kryminologii; Pedagogika specjalność wczesne wspomaganie rozwoju dziecka; Politologia; Prawo europejskie; Sinologia; Socjologia; Stosunki międzynarodowe; Studia śródziemnomorskie; Studia śródziemnomorskie (studia w języku angielskim); Wschodoznawstwo; Zarządzanie i prawo w biznesie.

Informacje o kierunku

Rekrutacja na kierunek

Informacje o terminach rejestracji obowiązujących na tym kierunku podane zostaną w terminie późniejszym.

Szczegółowe zasady rekrutacji

Wariant 1

dla absolwentów studiów pierwszego stopnia w ramach MISHiS

Elementy postępowania kwalifikacyjnego Wymagane
minimum
Maks.
punktów
Waga
elementu
Maks.
wynik
1) ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych - 5 12 60
Liczba punktów możliwa do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym 60

Wariant 2

dla absolwentów studiów pierwszego stopnia nieukończonych w ramach MISHiS

Elementy postępowania kwalifikacyjnego Wymagane
minimum
Maks.
punktów
Waga
elementu
Maks.
wynik
1) ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych - 5 6 30
2) rozmowa kompetencyjna 20 30 1 30
Liczba punktów możliwa do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym 60

Ad 2. Dodatkowe informacje:

Rozmowa kompetencyjna z zakresu wiedzy humanistycznej i społecznej sprawdzająca predyspozycje kandydata do podjęcia studiów interdyscyplinarnych.

O tematyce rozmowy decydują sami kandydaci, zgłaszając wcześniej dwa tematy z wybranych przez siebie dyscyplin, z zastrzeżeniem, że oba tematy muszą dotyczyć zagadnień innych niż praca licencjacka i choć jeden z nich powinien być z zakresu problematyki wybieranych studiów drugiego stopnia. Dobór lektur, stanowiący punkt wyjścia do rozmowy z podkomisją rekrutacyjną, pozostawiony jest kandydatom, którzy swoje propozycje przekazują drogą elektroniczną we właściwym terminie podanym na stronach Systemu Internetowej Rekrutacji.

Schemat postępowania kwalifikacyjnego

Wybór wariantu

Schemat postępowania kwalifikacyjnego jest zależny od wariantu rekrutacji.

Wykaz dokumentów

Komplet dokumentów

  • plik ze zdjęciem kandydata (do wygenerowania ankiety osobowej)
  • skan dyplomu ukończenia studiów wyższych

Przygotowanie dokumentów

Kandydaci podczas procesu rekrutacji na studia nie składają żadnych dokumentów w wersji fizycznej (papierowej).

Każdy z wymaganych dokumentów należy zeskanować do osobnego pliku w formacie PDF. Dokument (np. świadectwo lub dyplom), który ma więcej niż jedną stronę, powinien zostać zeskanowany do jednego, wielostronicowego pliku PDF.

Skanowanie dokumentów można przeprowadzić samodzielnie z użyciem skanera lub z wykorzystaniem przeznaczonych do tego aplikacji na urządzenia z systemem Android lub iOS. Usługa skanowania dokumentów dostępna jest również w większości punktów ksero.

Poświadczanie dokumentów

Poświadczanie dokumentów jest procesem, w którym pracownik Uczelni potwierdza zgodność załączonych skanów dokumentów z ich oryginalną (papierową) wersją. Poświadczenie dokumentów dokonywane jest w Biurze Obsługi Studentów na Wydziale z początkiem roku akademickiego i polega na przedłożeniu do wglądu oryginałów dokumentów.

Znajomość języka polskiego (poziom B2)

Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na studia na ten kierunek zobowiązani są do załączenia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego na poziomie B2 (zapoznaj się z listą akceptowanych dokumentów ).

Kandydat, który nie posiada stosownego dokumentu, zobowiązany jest przystąpić do sprawdzianu znajomości języka polskiego (test online).

Dokumenty uzyskane za granicą

Kandydaci z dokumentami uzyskanymi za granicą dostarczają również:

  • skan zagranicznego dokumentu zalegalizowanego albo opatrzonego apostille uprawniającego do podjęcia studiów wyższych w kraju wydania dokumentu
  • skan tłumaczenia dokumentu na język, w którym prowadzone są studia podejmowane przez kandydata, wykonanego przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przez Ministerstwo Sprawiedliwości RP albo poświadczonego przez konsula RP urzędującego w państwie, w którym został wydany dokument
  • skan zaświadczenia o uznaniu zagranicznego świadectwa za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości wydane przez właściwego Kuratora Oświaty – w przypadku, gdy zagraniczne świadectwo nie podlega uznaniu z mocy prawa lub na podstawie umów międzynarodowych za dokument uprawniający do podjęcia studiów wyższych w Polsce
  • skan dokumentu potwierdzającego uprawnienie do podjęcia studiów bez odpłatności – w przypadku cudzoziemców, których to dotyczy

System Internetowej Rekrutacji 2025/2026