Informatyka

Wydział Matematyki i Informatyki


Poziom studiów: drugiego stopnia
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 1,5 roku
Język zajęć: polski
Tytuł zawodowy: magister
Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Informacje o kierunku

Rekrutacja na kierunek

Informacje o terminach rejestracji obowiązujących na tym kierunku podane zostaną w terminie późniejszym.

Szczegółowe zasady rekrutacji

Wariant 1

dla absolwentów studiów pierwszego stopnia (inżynierskich) kierunku informatyka

Elementy postępowania kwalifikacyjnego Wymagane
minimum
Maks.
punktów
Waga
elementu
Maks.
wynik
1) ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych - 5 10 50
2) rozmowa kwalifikacyjna - 20 1 20
3) projekt 5 20 1 20
4) list motywacyjny - 5 2 10
Liczba punktów możliwa do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym 100

Ad 2. Dodatkowe informacje:

Rozmowa kwalifikacyjna obejmująca zainteresowania kandydata w obszarze informatyki, motywacje do dalszego rozwoju, dotychczasowe dokonania, sukcesy oraz zrealizowane projekty. Nieprzystąpienie do rozmowy kwalifikacyjnej skutkuje nieprzyjęciem na studia – bez względu na uzyskaną liczbę punktów za pozostałe elementy postępowania kwalifikacyjnego.

Ad 3. Dodatkowe informacje:

Kandydat składa maksymalnie jednostronicowy dokument przedstawiający projekt pracy magisterskiej, mogący mieć postać ramowego konspektu albo opisu tematyki i obszarów badawczych w informatyce, które po przyjęciu na studia będą podstawą do wybrania tematu pracy i opiekuna pracy. Niezłożenie projektu pracy magisterskiej skutkuje nieprzyjęciem na studia – bez względu na uzyskaną liczbę punktów za pozostałe elementy postępowania kwalifikacyjnego.

Ad 4. Dodatkowe informacje:

Kandydat składa jednostronicowy dokument:

 1. uzasadniający wybór kierunku i preferencji co do oferowanych specjalności,
 2. wskazujący osiągnięcia i doświadczenia zawodowe, akademickie, osobiste itp.,
 3. odpowiednie świadectwa, certyfikaty, dyplomy, listy polecające, zaświadczenia o udziale w organizacjach naukowych, artykuły naukowe, które świadczą o indywidualnych kwalifikacjach do studiów – w formie zeskanowanych załączników stanowiących integralną część listu motywacyjnego (jeśli są dostępne).

Niezłożenie listu motywacyjnego skutkuje nieprzyjęciem na studia – bez względu na uzyskaną liczbę punktów za pozostałe elementy postępowania kwalifikacyjnego.

Wariant 2

dla absolwentów studiów pierwszego stopnia (inżynierskich), którzy ukończyli inny kierunek niż informatyka, ale przypisany do dyscypliny wiodącej informatyka lub informatyka techniczna

Elementy postępowania kwalifikacyjnego Wymagane
minimum
Maks.
punktów
Waga
elementu
Maks.
wynik
1) ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych - 5 5 25
2) egzamin pisemny - 25 1 25
3) rozmowa kwalifikacyjna - 20 1 20
4) projekt 5 20 1 20
5) list motywacyjny - 5 2 10
Liczba punktów możliwa do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym 100

Ad 2. Dodatkowe informacje:

Egzamin pisemny przeprowadzany w formie testu kompetencji inżynierskich kierunku informatyka w zakresie efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia. Nieprzystąpienie do egzaminu skutkuje nieprzyjęciem na studia – bez względu na uzyskaną liczbę punktów za pozostałe elementy postępowania kwalifikacyjnego.

Ad 3. Dodatkowe informacje:

Rozmowa kwalifikacyjna obejmująca zainteresowania kandydata w obszarze informatyki, motywacje do dalszego rozwoju, dotychczasowe dokonania, sukcesy oraz zrealizowane projekty. Nieprzystąpienie do rozmowy kwalifikacyjnej skutkuje nieprzyjęciem na studia – bez względu na uzyskaną liczbę punktów za pozostałe elementy postępowania kwalifikacyjnego.

Ad 4. Dodatkowe informacje:

Kandydat składa maksymalnie jednostronicowy dokument przedstawiający projekt pracy magisterskiej, mogący mieć postać ramowego konspektu albo opisu tematyki i obszarów badawczych w informatyce, które po przyjęciu na studia będą podstawą do wybrania tematu pracy i opiekuna pracy. Niezłożenie projektu pracy magisterskiej skutkuje nieprzyjęciem na studia – bez względu na uzyskaną liczbę punktów za pozostałe elementy postępowania kwalifikacyjnego.

Ad 5. Dodatkowe informacje:

Kandydat składa jednostronicowy dokument:

 1. uzasadniający wybór kierunku i preferencji co do oferowanych specjalności,
 2. wskazujący osiągnięcia i doświadczenia zawodowe, akademickie, osobiste itp.,
 3. odpowiednie świadectwa, certyfikaty, dyplomy, listy polecające, zaświadczenia o udziale w organizacjach naukowych, artykuły naukowe, które świadczą o indywidualnych kwalifikacjach do studiów – w formie zeskanowanych załączników stanowiących integralną część listu motywacyjnego (jeśli są dostępne).

Niezłożenie listu motywacyjnego skutkuje nieprzyjęciem na studia – bez względu na uzyskaną liczbę punktów za pozostałe elementy postępowania kwalifikacyjnego.

Schemat postępowania kwalifikacyjnego

Wybór wariantu

Schemat postępowania kwalifikacyjnego jest zależny od wariantu rekrutacji.

Wykaz dokumentów

Komplet dokumentów

 • plik ze zdjęciem kandydata (do wygenerowania ankiety osobowej)
 • skan dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • projekt
 • list motywacyjny

Przygotowanie dokumentów

Kandydaci podczas procesu rekrutacji na studia nie składają żadnych dokumentów w wersji fizycznej (papierowej).

Każdy z wymaganych dokumentów należy zeskanować do osobnego pliku w formacie PDF. Dokument (np. świadectwo lub dyplom), który ma więcej niż jedną stronę, powinien zostać zeskanowany do jednego, wielostronicowego pliku PDF.

Skanowanie dokumentów można przeprowadzić samodzielnie z użyciem skanera lub z wykorzystaniem przeznaczonych do tego aplikacji na urządzenia z systemem Android lub iOS. Usługa skanowania dokumentów dostępna jest również w większości punktów ksero.

Poświadczanie dokumentów

Poświadczanie dokumentów jest procesem, w którym pracownik Uczelni potwierdza zgodność załączonych skanów dokumentów z ich oryginalną (papierową) wersją. Poświadczenie dokumentów dokonywane jest w Biurze Obsługi Studentów na Wydziale z początkiem roku akademickiego i polega na przedłożeniu do wglądu oryginałów dokumentów.

Znajomość języka polskiego (poziom B2)

Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na studia na ten kierunek zobowiązani są do załączenia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego na poziomie B2 (zapoznaj się z listą akceptowanych dokumentów ).

Kandydat, który nie posiada stosownego dokumentu, zobowiązany jest przystąpić do sprawdzianu znajomości języka polskiego (test online).

Dokumenty uzyskane za granicą

Kandydaci z dokumentami uzyskanymi za granicą dostarczają również:

 • skan zagranicznego dokumentu zalegalizowanego albo opatrzonego apostille uprawniającego do podjęcia studiów wyższych w kraju wydania dokumentu
 • skan tłumaczenia dokumentu na język, w którym prowadzone są studia podejmowane przez kandydata, wykonanego przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przez Ministerstwo Sprawiedliwości RP albo poświadczonego przez konsula RP urzędującego w państwie, w którym został wydany dokument
 • skan zaświadczenia o uznaniu zagranicznego świadectwa za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości wydane przez właściwego Kuratora Oświaty – w przypadku, gdy zagraniczne świadectwo nie podlega uznaniu z mocy prawa lub na podstawie umów międzynarodowych za dokument uprawniający do podjęcia studiów wyższych w Polsce
 • skan dokumentu potwierdzającego uprawnienie do podjęcia studiów bez odpłatności – w przypadku cudzoziemców, których to dotyczy

System Internetowej Rekrutacji 2025/2026