Historia

Wydział Historii


Poziom studiów: drugiego stopnia
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
Język zajęć: polski
Tytuł zawodowy: magister
Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Studenci, po zakończeniu pierwszego semestru studiów, mogą wybrać na kierunku historia następujące specjalności:
archiwistyka i zarządzanie dokumentacją, nauczycielska, historia wojskowości, mediewistyka, polityka i media w dziejach.


Wybór specjalności nauczycielskiej jest możliwy jedynie po ukończeniu tej specjalności na studiach pierwszego stopnia na kierunku historia lub po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku humanistyka w szkole - polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie.

Informacje o kierunku

Rekrutacja na kierunek

Informacje o terminach rejestracji obowiązujących na tym kierunku podane zostaną w terminie późniejszym.

Szczegółowe zasady rekrutacji

Wariant 1

dla absolwentów studiów pierwszego stopnia tego samego kierunku lub absolwentów kierunku humanistyka w szkole – polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie.

Elementy postępowania kwalifikacyjnego Wymagane
minimum
Maks.
punktów
Waga
elementu
Maks.
wynik
1) ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych 3.5 5 4 20
Liczba punktów możliwa do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym 20

Ad 1. Dodatkowe informacje:

Wymagana ocena co najmniej dst+ (3.5) na dyplomie ukończenia studiów wyższych.

Wariant 2

dla absolwentów studiów pierwszego stopnia, którzy ukończyli inny kierunek niż historia lub kierunek humanistyka w szkole – polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie.

Elementy postępowania kwalifikacyjnego Wymagane
minimum
Maks.
punktów
Waga
elementu
Maks.
wynik
1) rozmowa kwalifikacyjna 14 20 1 20
Liczba punktów możliwa do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym 20

Ad 1. Dodatkowe informacje:

Rozmowa kwalifikacyjna z zakresu studiów pierwszego stopnia kierunku historia. Pozytywne zaliczenie rozmowy kwalifikacyjnej to uzyskanie co najmniej 14 punktów.

Schemat postępowania kwalifikacyjnego

Wybór wariantu

Schemat postępowania kwalifikacyjnego jest zależny od wariantu rekrutacji.

Wykaz dokumentów

Komplet dokumentów

  • plik ze zdjęciem kandydata (do wygenerowania ankiety osobowej)
  • skan dyplomu ukończenia studiów wyższych

Przygotowanie dokumentów

Kandydaci podczas procesu rekrutacji na studia nie składają żadnych dokumentów w wersji fizycznej (papierowej).

Każdy z wymaganych dokumentów należy zeskanować do osobnego pliku w formacie PDF. Dokument (np. świadectwo lub dyplom), który ma więcej niż jedną stronę, powinien zostać zeskanowany do jednego, wielostronicowego pliku PDF.

Skanowanie dokumentów można przeprowadzić samodzielnie z użyciem skanera lub z wykorzystaniem przeznaczonych do tego aplikacji na urządzenia z systemem Android lub iOS. Usługa skanowania dokumentów dostępna jest również w większości punktów ksero.

Poświadczanie dokumentów

Poświadczanie dokumentów jest procesem, w którym pracownik Uczelni potwierdza zgodność załączonych skanów dokumentów z ich oryginalną (papierową) wersją. Poświadczenie dokumentów dokonywane jest w Biurze Obsługi Studentów na Wydziale z początkiem roku akademickiego i polega na przedłożeniu do wglądu oryginałów dokumentów.

Znajomość języka polskiego (poziom B2)

Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na studia na ten kierunek zobowiązani są do załączenia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego na poziomie B2 (zapoznaj się z listą akceptowanych dokumentów ).

Kandydat, który nie posiada stosownego dokumentu, zobowiązany jest przystąpić do sprawdzianu znajomości języka polskiego (test online).

Dokumenty uzyskane za granicą

Kandydaci z dokumentami uzyskanymi za granicą dostarczają również:

  • skan zagranicznego dokumentu zalegalizowanego albo opatrzonego apostille uprawniającego do podjęcia studiów wyższych w kraju wydania dokumentu
  • skan tłumaczenia dokumentu na język, w którym prowadzone są studia podejmowane przez kandydata, wykonanego przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przez Ministerstwo Sprawiedliwości RP albo poświadczonego przez konsula RP urzędującego w państwie, w którym został wydany dokument
  • skan zaświadczenia o uznaniu zagranicznego świadectwa za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości wydane przez właściwego Kuratora Oświaty – w przypadku, gdy zagraniczne świadectwo nie podlega uznaniu z mocy prawa lub na podstawie umów międzynarodowych za dokument uprawniający do podjęcia studiów wyższych w Polsce
  • skan dokumentu potwierdzającego uprawnienie do podjęcia studiów bez odpłatności – w przypadku cudzoziemców, których to dotyczy

System Internetowej Rekrutacji 2025/2026