Gospodarka i ekonomia w dziejach

Wydział Historii


Poziom studiów: pierwszego stopnia
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 3 lata
Język zajęć: polski
Tytuł zawodowy: licencjat
Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Informacje o kierunku

Rekrutacja na kierunek

Informacje o terminach rejestracji obowiązujących na tym kierunku podane zostaną w terminie późniejszym.

Szczegółowe zasady rekrutacji

Postępowanie kwalifikacyjne

Elementy postępowania kwalifikacyjnego Wymagane
minimum
Maks.
punktów
Waga
elementu
Maks.
wynik
1) wyniki na świadectwie dojrzałości 25 100 1 100
Liczba punktów możliwa do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym 100

Ad 1. Lista ogólnopolskich olimpiad i konkursów uprawniająca do uzyskania maksymalnej liczby punktów:

 • Olimpiada Historyczna - finalista
 • Olimpiada Historyczna - laureat
 • Olimpiada Wiedzy Historycznej - laureat
 • Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym - finalista
 • Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym - laureat
 • Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie - laureat

Dodatkowe informacje: jako laureaci ogólnopolskiej olimpiady traktowane są również osoby, które w roku szkolnym 2019/2020 zostały zakwalifikowane do III etapu olimpiady, który z powodu COVID-19 nie został przeprowadzony.

Zasady przeliczania wyników na świadectwie dojrzałości

Tryb I

dotyczy kandydatów, którzy zdawali tzw. nową maturę (egzamin maturalny), maturę IB lub maturę zagraniczną

Grupa Przedmiot Poziom Waga Liczba uwzględnianych przedmiotów
z grupy
1 język polski
(część pisemna)
podstawowy 0.10 1
max. 20 pkt
rozszerzony 0.20
2 język obcy nowożytny
(część pisemna)
podstawowy 0.15 1
max. 30 pkt
rozszerzony 0.30
3 dowolny przedmiot
(inny niż: język obcy nowożytny, język polski)
(część pisemna)
podstawowy 0.25 1
max. 50 pkt
rozszerzony 0.50
max. 100 pkt

Tryb I: dodatkowe informacje o przeliczaniu punktów

 1. W przypadku, gdy kandydat nie ma oceny z przedmiotu/poziomu wskazanego w zasadach rekrutacji, to uzyskuje 0 punktów z tego przedmiotu/poziomu.
 2. Jeżeli w zasadach rekrutacji brany pod uwagę jest język polski to obywatelom polskim, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą oraz cudzoziemcom posiadającym zagraniczne świadectwo maturalne, uwzględnia się, w przypadku braku języka polskiego, język ojczysty kraju, w którym zdawany jest egzamin maturalny.
 3. Wynik matury dwujęzycznej z języka obcego nowożytnego przelicza się na wynik z poziomu rozszerzonego nowej matury z mnożnikiem 4/3 (jednak nie więcej niż 100% pkt)
 4. Absolwentom szkół należących do Organizacji Matur Międzynarodowych (IB), dla których stosuje się tryb I postępowania kwalifikacyjnego, wyniki egzaminu maturalnego przelicza się na procenty nowej matury zgodnie z zasadami podanymi w tabelach poniżej:
  matura IBnowa matura
  poziom SL
  (punkty)
  poziom podstawowy
  (procenty)
  7100
  686
  572
  458
  344
  230
  1-
  0-
  matura IBnowa matura
  poziom HL
  (punkty)
  poziom rozszerzony
  (procenty)
  7100
  685
  570
  455
  340
  225
  110
  00
 5. Sposób przeliczania wyników z zagranicznych dokumentów wskazany został w tabeli. W przypadku innych krajów niż wymienione w tabeli, wyniki z wymaganych przedmiotów, przelicza się proporcjonalnie na procenty poziomu rozszerzonego nowej matury, przy uwzględnieniu skali ocen stosowanej w kraju wydania tego dokumentu - maksymalna ocena zagranicznego dokumentu odpowiada 100% polskiej matury, a najniższa ocena pozytywna na zagranicznym dokumencie odpowiada 30% polskiej matury.

Tryb II

dotyczy kandydatów, którzy zdawali tzw. starą maturę (egzamin dojrzałości)

Grupa Przedmiot Waga Liczba uwzględnianych przedmiotów
z grupy
1 język polski
(część pisemna lub ustna)
0.20 1
max. 20 pkt
2 język obcy nowożytny
(część pisemna lub ustna)
0.30 1
max. 30 pkt
3 dowolny przedmiot
(inny niż: język obcy nowożytny, język polski)
(część pisemna lub ustna)
0.50 1
max. 50 pkt
max. 100 pkt

Tryb II: dodatkowe informacje o przeliczaniu punktów

 1. Kandydatom ze starą maturą oceny z egzaminu dojrzałości przelicza się na punkty zgodnie z zasadą:
  skala ocen (2 - 5)
  ocena:5432
  punkty:10080600
  skala ocen (1 - 6)
  ocena:654321
  punkty:100856550350

Schemat postępowania kwalifikacyjnego

1. Utworzenie konta

Kandydat zakłada indywidualne konto w Systemie Internetowej Rekrutacji podając niezbędne dane osobowe. Późniejsze operacje związane z rekrutacją mogą być dokonywane jedynie po zalogowaniu na utworzone konto. Wszelkie kroki podjęte przez kandydata po zalogowaniu się w systemie są zapisywane i archiwizowane. Kandydat jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy hasła dostępu do swojego konta.

2. Dokonanie zapisu na kierunek

Kandydat wybiera kierunek/specjalność oraz rodzaj studiów. Zaleca się, aby kandydat zapoznał się dokładnie z zasadami rekrutacji obowiązującymi na danym kierunku oraz z harmonogramem rekrutacji.

3. Opłacenie zapisu

Kandydat wnosi opłatę za przeprowadzenie rekrutacji na studia na wybranych przez siebie kierunkach/specjalnościach studiów. Nieopłacenie zapisu na danym kierunku jest jednoznaczne z niedopuszczeniem do postępowania kwalifikacyjnego na tym kierunku. Wysokość opłaty rekrutacyjnej wynosi 85 zł.

4. Załączenie dokumentów uzyskanych za granicą

Kandydat z dokumentami uzyskanymi za granicą załącza skany tych dokumentów w celu ich weryfikacji.

5. Wprowadzenie wyników egzaminu maturalnego

Kandydat wprowadza informacje o świadectwie maturalnym oraz podaje wyniki egzaminu maturalnego.

6. Załączenie pliku ze zdjęciem

Kandydat załącza plik ze zdjęciem o wysokiej rozdzielczości, które będzie wykorzystywane przy generowaniu ankiety osobowej. Zdjęcie kandydata przyjętego na studia posłuży również do wydruku legitymacji studenckiej.

Uwaga: brak załadowanego zdjęcia uniemożliwi wygenerowanie ankiety osobowej!

7. Oczekiwanie na wyniki postępowania kwalifikacyjnego

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego zostaną podane w Systemie Internetowej Rekrutacji. Po zalogowaniu kandydat uzyska informacje o liczbie punktów uzyskanych oraz wymaganych do zakwalifikowania oraz informację o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu do przyjęcia na studia.

8. Ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia jest zobowiązany do złożenia, w określonym terminie, kompletu wymaganych dokumentów co jest równoznaczne z podjęciem studiów na tym kierunku. Niezłożenie dokumentów w wyznaczonym terminie traktowane będzie jako rezygnacja z podjęcia studiów.

Kandydat niezakwalifikowany do przyjęcia na studia, może złożyć w określonym terminie, oświadczenie o podtrzymaniu chęci studiowania. Oświadczenie składane jest w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Internetowej Rekrutacji. Kandydatowi, który podtrzymał chęć studiowania, może zmienić się status rekrutacji. Kandydat zobowiązany jest kontrolować na bieżąco status rekrutacji.

9. Ostateczne wyniki postępowania kwalifikacyjnego

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego zostaną podane w Systemie Internetowej Rekrutacji. Po zalogowaniu kandydat uzyska informacje o przyjęciu bądź odmowie przyjęcia na studia.

Wykaz dokumentów

Komplet dokumentów

 • plik ze zdjęciem kandydata (do wygenerowania ankiety osobowej)
 • skan świadectwa dojrzałości
 • skan aneksu do świadectwa dojrzałości - w przypadku kandydatów, którzy podwyższali wynik egzaminu maturalnego lub zdawali egzamin maturalny z przedmiotów dodatkowych
 • skan dyplomu IB - w przypadku absolwentów szkół należących do Organizacji Matur Międzynarodowych (IB)
 • skan zaświadczenia wydanego przez komitet organizacyjny danej olimpiady lub konkursu - w przypadku kandydatów będących laureatami i finalistami olimpiad lub konkursów
 • skan oświadczenia przedstawiciela ustawowego - w przypadku kandydatów niepełnoletnich czyli osób, które na dzień 1 października 2024 nie mają ukończonych 18 lat

Przygotowanie dokumentów

Kandydaci podczas procesu rekrutacji na studia nie składają żadnych dokumentów w wersji fizycznej (papierowej).

Każdy z wymaganych dokumentów należy zeskanować do osobnego pliku w formacie PDF. Dokument (np. świadectwo lub dyplom), który ma więcej niż jedną stronę, powinien zostać zeskanowany do jednego, wielostronicowego pliku PDF.

Skanowanie dokumentów można przeprowadzić samodzielnie z użyciem skanera lub z wykorzystaniem przeznaczonych do tego aplikacji na urządzenia z systemem Android lub iOS. Usługa skanowania dokumentów dostępna jest również w większości punktów ksero.

Poświadczanie dokumentów

Poświadczanie dokumentów jest procesem, w którym pracownik Uczelni potwierdza zgodność załączonych skanów dokumentów z ich oryginalną (papierową) wersją. Poświadczenie dokumentów dokonywane jest w Biurze Obsługi Studentów na Wydziale z początkiem roku akademickiego i polega na przedłożeniu do wglądu oryginałów dokumentów.

Znajomość języka polskiego (poziom B2)

Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na studia na ten kierunek zobowiązani są do załączenia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego na poziomie B2 (zapoznaj się z listą akceptowanych dokumentów ).

Kandydat, który nie posiada stosownego dokumentu, zobowiązany jest przystąpić do sprawdzianu znajomości języka polskiego (test online).

Dokumenty uzyskane za granicą

Kandydaci z dokumentami uzyskanymi za granicą dostarczają również:

 • skan zagranicznego dokumentu zalegalizowanego albo opatrzonego apostille uprawniającego do podjęcia studiów wyższych w kraju wydania dokumentu
 • skan tłumaczenia dokumentu na język, w którym prowadzone są studia podejmowane przez kandydata, wykonanego przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przez Ministerstwo Sprawiedliwości RP albo poświadczonego przez konsula RP urzędującego w państwie, w którym został wydany dokument
 • skan zaświadczenia o uznaniu zagranicznego świadectwa za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości wydane przez właściwego Kuratora Oświaty – w przypadku, gdy zagraniczne świadectwo nie podlega uznaniu z mocy prawa lub na podstawie umów międzynarodowych za dokument uprawniający do podjęcia studiów wyższych w Polsce
 • skan dokumentu potwierdzającego uprawnienie do podjęcia studiów bez odpłatności – w przypadku cudzoziemców, których to dotyczy

System Internetowej Rekrutacji 2025/2026