Biologia i zdrowie człowieka

Wydział Biologii


Poziom studiów: drugiego stopnia
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
Język zajęć: polski
Tytuł zawodowy: magister
Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Informacje o kierunku

Rekrutacja na kierunek

Informacje o terminach rejestracji obowiązujących na tym kierunku podane zostaną w terminie późniejszym.

Szczegółowe zasady rekrutacji

Wariant 1

dla absolwentów studiów pierwszego stopnia na kierunku biologia i zdrowie człowieka oraz na kierunkach w zakresie nauk biologicznych, medycznych i nauk o zdrowiu

Elementy postępowania kwalifikacyjnego Maks.
punktów
Waga
elementu
Maks.
wynik
1) średnia ocen ze studiów wyższych 5 7.5 37.5
2) ocena z egzaminu dyplomowego 5 2.5 12.5
Liczba punktów możliwa do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym 50

Wariant 2

dla absolwentów studiów (co najmniej z tytułem licencjata) na dowolnym kierunku

Elementy postępowania kwalifikacyjnego Maks.
punktów
Waga
elementu
Maks.
wynik
1) rozmowa kwalifikacyjna 50 1 50
Liczba punktów możliwa do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym 50

Ad 1. Dodatkowe informacje:

Rozmowa kwalifikacyjna, oceniana w skali 0–50 pkt., sprawdzająca poziom wiedzy kandydata w zakresie biologii i zdrowia człowieka. Ponadto, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci będą pytani o motywację przy wyborze kierunku. Pozytywne zaliczenie rozmowy kwalifikacyjnej oznacza uzyskanie z niej minimum 26 punktów.
Zagadnienia do rozmowy kwalifikacyjnej:

 1. Budowa komórki i jej metabolizm. Podstawowe pojęcia oraz lokalizacja procesów metabolicznych.
 2. Różnice między wirusami, organizmami prokariotycznymi i eukariotycznymi.
 3. Budowa i właściwości podstawowych typów makrocząsteczek biologicznych.
 4. Mechanizmy przepływu informacji genetycznej i regulacja jej ekspresji.
 5. Podstawy anatomii i funkcjonowania narządów i układów człowieka.
 6. Podstawowe etapy rozwoju prenatalnego i postnatalnego człowieka.
 7. Czynniki determinujące zdrowie człowieka.
 8. Zagrożenia środowiskowe zdrowia człowieka.
 9. Aktualne problemy zdrowotne ludności.
 10. Podstawowe etapy ewolucji człowieka.

Schemat postępowania kwalifikacyjnego

Wybór wariantu

Schemat postępowania kwalifikacyjnego jest zależny od wariantu rekrutacji.

Wykaz dokumentów

Komplet dokumentów

 • plik ze zdjęciem kandydata (do wygenerowania ankiety osobowej)
 • skan dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • skan suplementu do dyplomu lub zaświadczenia o wysokości średniej ocen ze studiów wyższych (dotyczy rekrutacji w wariancie 1)
 • skan suplementu do dyplomu lub zaświadczenia o ocenie z egzaminu dyplomowego (dotyczy rekrutacji w wariancie 1)

Zaświadczenie lekarskie

Na tym kierunku kandydat zobowiązany jest złożyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do studiowania poświadczone przez lekarza medycyny pracy.

Zaświadczenie lekarskie wymagane jest wyłącznie od kandydatów przyjętych na studia i składane jest w dziekanacie z początkiem roku akademickiego. Skierowanie na badanie lekarskie przesyłane jest przez Sekcję Spraw Studenckich po przyjęciu kandydata na studia.

Przygotowanie dokumentów

Kandydaci podczas procesu rekrutacji na studia nie składają żadnych dokumentów w wersji fizycznej (papierowej).

Każdy z wymaganych dokumentów należy zeskanować do osobnego pliku w formacie PDF. Dokument (np. świadectwo lub dyplom), który ma więcej niż jedną stronę, powinien zostać zeskanowany do jednego, wielostronicowego pliku PDF.

Skanowanie dokumentów można przeprowadzić samodzielnie z użyciem skanera lub z wykorzystaniem przeznaczonych do tego aplikacji na urządzenia z systemem Android lub iOS. Usługa skanowania dokumentów dostępna jest również w większości punktów ksero.

Poświadczanie dokumentów

Poświadczanie dokumentów jest procesem, w którym pracownik Uczelni potwierdza zgodność załączonych skanów dokumentów z ich oryginalną (papierową) wersją. Poświadczenie dokumentów dokonywane jest w Biurze Obsługi Studentów na Wydziale z początkiem roku akademickiego i polega na przedłożeniu do wglądu oryginałów dokumentów.

Znajomość języka polskiego (poziom B2)

Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na studia na ten kierunek zobowiązani są do załączenia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego na poziomie B2 (zapoznaj się z listą akceptowanych dokumentów ).

Kandydat, który nie posiada stosownego dokumentu, zobowiązany jest przystąpić do sprawdzianu znajomości języka polskiego (test online).

Dokumenty uzyskane za granicą

Kandydaci z dokumentami uzyskanymi za granicą dostarczają również:

 • skan zagranicznego dokumentu zalegalizowanego albo opatrzonego apostille uprawniającego do podjęcia studiów wyższych w kraju wydania dokumentu
 • skan tłumaczenia dokumentu na język, w którym prowadzone są studia podejmowane przez kandydata, wykonanego przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przez Ministerstwo Sprawiedliwości RP albo poświadczonego przez konsula RP urzędującego w państwie, w którym został wydany dokument
 • skan zaświadczenia o uznaniu zagranicznego świadectwa za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości wydane przez właściwego Kuratora Oświaty – w przypadku, gdy zagraniczne świadectwo nie podlega uznaniu z mocy prawa lub na podstawie umów międzynarodowych za dokument uprawniający do podjęcia studiów wyższych w Polsce
 • skan dokumentu potwierdzającego uprawnienie do podjęcia studiów bez odpłatności – w przypadku cudzoziemców, których to dotyczy

System Internetowej Rekrutacji 2025/2026