Archeologia

Wydział Archeologii


Poziom studiów: drugiego stopnia
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
Język zajęć: polski
Tytuł zawodowy: magister
Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Rekrutacja na kierunek

Informacje o terminach rejestracji obowiązujących na tym kierunku podane zostaną w terminie późniejszym.

Szczegółowe zasady rekrutacji

Wariant 1

dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunków humanistycznych.
Osoby przyjęte na studia, które nie będą absolwentami studiów pierwszego stopnia kierunku archeologia, będą zobowiązane do uzupełnienia brakujących efektów uczenia się w postaci zajęć w wymiarze maksymalnie 25 punktów ECTS.

Elementy postępowania kwalifikacyjnego Maks.
punktów
Waga
elementu
Maks.
wynik
1) ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych 5 1 5
2) rozmowa kwalifikacyjna 5 3 15
Liczba punktów możliwa do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym 20

Ad 2. Dodatkowe informacje:

Rozmowa kwalifikacyjna oceniająca predyspozycje kandydata do podjęcia studiów na kierunku badawczym. W trakcie rozmowy kandydat powinien:

 1. omówić swoje dotychczasowe doświadczenia w pracy badawczej, a jeśli takich nie posiada omówić napisaną pracę dyplomową;
 2. przedstawić wstępną koncepcję swej przyszłej pracy dyplomowej (zadanie jest stricte teoretyczne i nie powoduje zobowiązania do napisania takiej pracy w trakcie studiów).

Wariant 2

dla absolwentów studiów pierwszego stopnia innych kierunków.
Osoby przyjęte na studia, które nie będą absolwentami studiów pierwszego stopnia kierunku archeologia, będą zobowiązane do uzupełnienia brakujących efektów uczenia się w postaci zajęć w wymiarze maksymalnie 25 punktów ECTS.

Elementy postępowania kwalifikacyjnego Maks.
punktów
Waga
elementu
Maks.
wynik
1) ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych 5 1 5
2) rozmowa kwalifikacyjna 5 3 15
Liczba punktów możliwa do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym 20

Ad 2. Dodatkowe informacje:

Rozmowa kwalifikacyjna oceniająca predyspozycje kandydata do podjęcia studiów na kierunku badawczym. W trakcie rozmowy kandydat powinien:

 1. omówić swoje dotychczasowe doświadczenia w pracy badawczej, a jeśli takich nie posiada omówić napisaną pracę dyplomową;
 2. przedstawić wstępną koncepcję swej przyszłej pracy dyplomowej (zadanie jest stricte teoretyczne i nie powoduje zobowiązania do napisania takiej pracy w trakcie studiów);
 3. przedstawić prezentację dokumentującą zainteresowania tematyką archeologii.

Schemat postępowania kwalifikacyjnego

Wybór wariantu

Schemat postępowania kwalifikacyjnego jest zależny od wariantu rekrutacji.

Wykaz dokumentów

Komplet dokumentów

 • plik ze zdjęciem kandydata (do wygenerowania ankiety osobowej)
 • skan dyplomu ukończenia studiów wyższych

Przygotowanie dokumentów

Kandydaci podczas procesu rekrutacji na studia nie składają żadnych dokumentów w wersji fizycznej (papierowej).

Każdy z wymaganych dokumentów należy zeskanować do osobnego pliku w formacie PDF. Dokument (np. świadectwo lub dyplom), który ma więcej niż jedną stronę, powinien zostać zeskanowany do jednego, wielostronicowego pliku PDF.

Skanowanie dokumentów można przeprowadzić samodzielnie z użyciem skanera lub z wykorzystaniem przeznaczonych do tego aplikacji na urządzenia z systemem Android lub iOS. Usługa skanowania dokumentów dostępna jest również w większości punktów ksero.

Poświadczanie dokumentów

Poświadczanie dokumentów jest procesem, w którym pracownik Uczelni potwierdza zgodność załączonych skanów dokumentów z ich oryginalną (papierową) wersją. Poświadczenie dokumentów dokonywane jest w Biurze Obsługi Studentów na Wydziale z początkiem roku akademickiego i polega na przedłożeniu do wglądu oryginałów dokumentów.

Znajomość języka polskiego (poziom B2)

Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na studia na ten kierunek zobowiązani są do załączenia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego na poziomie B2 (zapoznaj się z listą akceptowanych dokumentów ).

Kandydat, który nie posiada stosownego dokumentu, zobowiązany jest przystąpić do sprawdzianu znajomości języka polskiego (test online).

Dokumenty uzyskane za granicą

Kandydaci z dokumentami uzyskanymi za granicą dostarczają również:

 • skan zagranicznego dokumentu zalegalizowanego albo opatrzonego apostille uprawniającego do podjęcia studiów wyższych w kraju wydania dokumentu
 • skan tłumaczenia dokumentu na język, w którym prowadzone są studia podejmowane przez kandydata, wykonanego przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przez Ministerstwo Sprawiedliwości RP albo poświadczonego przez konsula RP urzędującego w państwie, w którym został wydany dokument
 • skan zaświadczenia o uznaniu zagranicznego świadectwa za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości wydane przez właściwego Kuratora Oświaty – w przypadku, gdy zagraniczne świadectwo nie podlega uznaniu z mocy prawa lub na podstawie umów międzynarodowych za dokument uprawniający do podjęcia studiów wyższych w Polsce
 • skan dokumentu potwierdzającego uprawnienie do podjęcia studiów bez odpłatności – w przypadku cudzoziemców, których to dotyczy

System Internetowej Rekrutacji 2025/2026